GIỚI THIỆU BÁO CÁO VIÊN HỘI THẢO KIỂM SOÁT TIẾN TRIỂN CẬN THỊ