“Ơn thầy soi mở lối đường Cho con vững bước dặm trường tương lai”