Ngày hội thảo tiếp theo của hội thảo Khúc xạ nhãn khoa Singapore – Khúc xạ nhãn khoa châu Á 2021!