LOW VISION AWARENESS MONTH – THÁNG NHẬN THỨC VỀ KHIẾM THỊ