HỘI THẢO HỢP TÁC KHIẾM THỊ QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 6