ĐĂNG KÝ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ: NHỮNG NỖ LỰC VẬN ĐỘNG CHO SỨC KHỎE MẮT NĂM 2020