[WORKSHOP KIỂM SOÁT CẬN THỊ TỔ CHỨC BỞI AOC – BẬC 1 – LẦN THỨ 2]