[Leonardo: Tiêu chuẩn vàng trong kiểm soát tiến triển cận thị trên trẻ nhỏ]